ໂຄງສ້າງໝວດ

Jump to navigation Jump to search

ພິມຊື່ໝວດໃສ່ ເພື່ອເບິ່ງໂຄງສ້າງມັນ. ຟັງຊັງຕ້ອງການໃຊ້ AJAX ໃນ JavaScript. ຖ້າ ທ່ານ ໃຊ້ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບເກົ່າ ຫຼື ບໍ່ອະນຸຍາດ JavaScript, ມັນກໍ່ຈະບໍ່ເຮັດວຽກ.

ສະແດງແຜນຜັງໝວດ