ສົນທະນາກ່ຽວກັບໝວດ:ໜັງສືລາວ

ຈາກ Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ການວັດແທກສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນໃຊ້ຫຍັງເປັນຕົວວັດແທກ