សង្គ្រាមលោកលើកទី២

ຈາກ Wiktionary
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ សង្រ្គាមលោកលើកទី២)
Jump to navigation Jump to search

សង្រ្គាមលោកលើកទី២

ພາສາກຳປູເຈຍ[ແກ້ໄຂ]

ຄວາມໝາຍ[ແກ້ໄຂ]

ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ

ປະເພດ[ແກ້ໄຂ]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດຄຳສັບ)

ອອກສຽງ[ແກ້ໄຂ]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າ[ແກ້ໄຂ]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)