ហ្គីហ្គា

ຈາກ Wiktionary

ហ្គីហ្គា

ພາສາກຳປູເຈຍ[ດັດແກ້]

ຄວາມໝາຍ[ດັດແກ້]

  • 1 000 000 000

ປະເພດ[ດັດແກ້]

  • ຈຳນວນ

ອອກສຽງ[ດັດແກ້]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າ[ດັດແກ້]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)