ทัศนคติ

ຈາກ Wiktionary
Jump to navigation Jump to search
    1. ທັດສະນະຄະຕິ (Attitudes): ໝາຍເຖິງການໂນ້ມນ້າວທີ່ເກີດການຄວາມຮູ້ໃນການຕອບສະນອງສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນໄປໃນທິດທາງທີ່ສະໝ່ຳສະເໜີທາງດ້ານບວກ ແລະ ທາງດ້ານລົບ ເຊັ່ນ: ມີຄວາມພໍໃຈ ຫຼື ບໍ່ພໍໃຈ ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດຂອງບຸກຄົນທາງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການ.
    2. ພຶດຕິກຳ (Behavior): ໝາຍເຖິງ ແນວໂນ້ມທີ່ບຸກຄົນຈະສະແດງພຶດຕິກຳການຕອບສະນອງສິ່ງໃດ, ສິ່ງໜຶ່ງໂກຍຈະເປັນໄປໃນທິດທາງໃດນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຄິດ-ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບຸກຄົນມີຕໍ່ສິ່ງນັ້ນ. ຄວາມຄິດເຫັນແມ່ນໄດ້ມາຈາກສອງຄຳຄື: ຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມເຫັນ.

- ຄວາມຄິດຄື: ການໃຊ້ປະສົບການແລ້ວນຳມາປະມວນດ້ວຍສະໝອງ ແລ້ວສະແດງອອກມາອາດເປັນການຄິດລະອຽດ, ຄິດຮອບຄອບ ແລະ ຄິດສ້າງສັນເປັນຕົ້ນ. - ຄວາມເຫັນຄື: ສິ່ງທີ່ສະແດງອອກທາຈາກຄວາມຄິດ.

    ສະຫຼຸບແລ້ວ: ຄວາມຄິດເຫັນໝາຍເຖິງການສະແດງອອກຂອງຄວາມຄິດໂດຍການຂຽນ, ການເວົ້າ, ການສະແດງທ່າທາງໂດຍອາໄສຂໍ້ມູນ ແລະ ປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ.
   3. ຄວາມພໍໃຈ (Satisfaction): ໝາຍເຖິງສະພາວະຈິດທີ່ປາສະຈາກຄວາມຄຽດເປັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງບຸກຄົນໃນທາງຍວກ ຄວາມມັກ ຄວາມສະບາຍໃຈຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມໃນດ້ານຕ່າງໆ ຫຼື ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ພໍໃຈສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມມັກ ຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບັນລຸເຖິງຄວາມຕ້ອງການ.
     4. ການຂົນສົ່ງທາງບົກ (Land Transport): ໝາຍເຖິງການບລິການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ, ສິນຄ້າ, ວັດຖຸເຄື່ອງຂອງ ຫຼື ສັດ ຕາມເສັ້ນທາງບົກດ້ວຍຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງປະເພດຕ່າງໆ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ເປັນຕົ້ນລົດໂອໂຕທຸກຂະໜາດ, ລົດຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ລົດສາມລໍ້, ລົດສອງລໍ້, ລົດລາກແກ່, ລົດພວງລວມທັງລົດໄຖນາແກ່ລໍ້.
     5. ລົດໂດຍສານ (Bus for service): ເປັນລະບົບບຂົນສົ່ງມວນຊົນລະບົບໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການເທິງຫົນທາງໂດຍມີລັກສະນະເປັນລົດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ບັນທຸກຜູ້ໂດຍສານເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
     6.  ການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ (Transportation of Passengers): ແມ່ນການເຄື່ອນຜູ້ໂດຍສານຈາກຈຸດໜຶ່ງໄປຫາຈຸດໜຶ່ງດ້ວຍຍານພາຫະນະ ຂົນສົ່ງດ້ວຍຄວາມປ້ອດໄພ ແລະ ຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງ.
     7. ຜູ້ໂດຍສານ (Passenger): ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ເດີນທາງດ້ວຍຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງໂດຍສານທຸກປະເພດ.
     8. ການບໍລິການ (Service): ໝາຍເຖິງການໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍດ້ານເພື່ອໃຫ້ພໍໃຈ ແລະ ພຽງພໍຕໍ່ກັບລູກຄ້າ ເວົ້າອີກຄວາມໝາຍໜຶ່ງແມ່ນກິດຈະກຳ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້.
     9. ການຕອບສະໜອງຂອງລູກຄ້າ (Responsiveness): ໝາຍເຖິງຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ຫຼື ລູກຄ້າຢ່າງທ່ວງທັນທີ່ໄດ້ແກ່: ມີສິນຄ້າພ້ອມສົ່ງທັນທີທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ, ພະນັກງານມີຄວາມພ້ອມໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາແກ່ລູກຄ້າຢ່າງວ່ອງໄວຕາມທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ.
     10. ມະນຸດສຳພັນ (Human Relationship): ໝາຍເຖິງສາດ ແລະ ສິນໃນການເສີມສ້າງຄວາມສຳພັນອັນດີລະຫວ່າງບຸກຄົນເພື່ອຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ເຊິ່ງຄວາມຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອກັນ, ຄວາມຮັກນັບຖື ແລະ ຄວາມຈົງຮັກພັກດີ.
     11. ລູກຄ້າ (Customer): ແມ່ນຜູ້ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຂອງທຸລະກິດປະສົມມີຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ດ້ານອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ເປັນບຸກຄົນ, ອົງກອນທີ່ຄາດວ່າຈະມີຄວາມສາມາດເປັນເປົ້າໝາຍໃນໂຄງສ້າງຄວາມສຳຄັນ.
    12. ສວນປະສົມທາງການຕະຫຼາດ (Marketing mix): ໝາຍເຖິງການມີສິນຄ້າທີ່ຕອບສະນອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂາຍໃນລາຄາທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຍອມຮັບໄດ້ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກຍິນດີຈ່າຍເພາະເຫັນວ່າຄຸ້ມຄ່າສະເລ່ຍລວມເຖິງການຈັກຈຳໜ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພືດຕິກຳການຊື້ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ອ້າງວ່າສ່ວນປະສົມທາງການຕະຫຼາດ.

    13. ທຸລະກິດ (Business): ແມ່ນການດຳເນີນກິດຈະການໃດໜຶ່ງຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ອາໄສແນວຄວາມຄິດແຮງງານ, ທຶນ, ເວລາ ແລະ ການຈັດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ, ການແລກປ່ຽນ, ການບໍລິການທີ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ໃນຄະນະດຽວກັນກໍ່ຕ້ອງມີການສ່ຽງຕໍ່ການຂາດທຶນ.
    14. ຄວາມເຊື່ອຖື (Credibility): ໝາຍເຖິງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການມີຕໍ່ລູກຄ້າ.
    15. ປະກັນໄພ (Security): ໝາຍເຖິງບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຈະຕ້ອງປາສະຈາກຄວາມສ່ຽງສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ເປັນບັນຫາຕ່າງໆຕ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຊີວິດຊັບສິນ ແລະ ຊື່ສ່ຽງ.
    16. ພາຫະນະ (Vehicle): ໝາຍເຖິງວັດຖຸ ຫຼື ສິ່ງຂອງທີ່ປະດິດຂຶ້ນມາເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດຊຶ່ງສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຂົນສົ່ງໄດ້ ເຊົ່ນ: ລົດຖີບ, ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່, ລົດໄຟ, ເຮືອ ແລະ ເຄື່ອງບິນ.
    17. ການຄົມມະນະຄົມ (Transportation): ໝາຍເຖິງການຕິດຕໍ່ສື່ສານໄປມາຫາກັນຂອງບຸກຄົນກັບສະຖານທີ່ຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນທງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທງອາກາດ ໂດຍໃຊ້ພາຫະນະເຂົ້າໃນການເດີນທາງ.

ພາສາໄທ[ແກ້ໄຂ]

ຄວາມໝາຍ[ແກ້ໄຂ]

ທັດສະນະຄະຕິ

ປະເພດ[ແກ້ໄຂ]

 • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດຄຳສັບ)

ອອກສຽງ[ແກ້ໄຂ]

 • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າ[ແກ້ໄຂ]

 • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)