ວິທະຍາສາດ

ຈາກ Wiktionary

ວິຊາ ຟີຊິກສາດ [ດັດແກ້]

  • ທິດສະດີເດີນເຄື່ອນໂມເລກູນ
  1. ທຸກໆວັດຖຸລ້ວນແຕ່ປະກອບດ້ວຍບັນດາໂມເລກູນ.
  2. ບັນດາໂມເລກູນທີ່ປະກອບເປັນວັດຖຸຕ່າງໆເຄື່ອນທີ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
  3. ຄວາມໄວສະເລ່ຍຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງບັນດາໂມເລກູນທີ່ປະກອບເປັນວັດຖຸຕ່າງໆ ຍິ່ງໄວເທົ່າໃດ ອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸນັ້ນກໍ່ຍິ່ງສູງ.
  4. ບັນດາໂມເລກູນທີ່ປະກອບເປັນວັດຖຸຕ່າງໆກະທົບຄວາມແຮງດຶງດູດ ແລະ ຄວາມແຮງຍູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.