ແມ່ແບບ:checktrans

ຈາກ Wiktionary
Jump to navigation Jump to search
ຄຳແປທາງລຸ່ມນີ້ ຕ້ອງການ ການກວດ ແລະ ຍ້າຍໄປ ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ ຢູ່ ຕາຕະລາງ ຄຳແປເປັນພາສາອື່ນທາງເທິງ.The translations below need to be checked and inserted above into the appropriate translation tables.