អក្សរខ្មែរ

ຈາກ Wiktionary

អក្សរខ្មែរ

ຈຍ[ແກ້ໄຂ]

ຄວາມໝາຍ[ແກ້ໄຂ]

ອັກສອນຂະແມ

ປະເພດ[ແກ້ໄຂ]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນປະເພດຄຳສັບ)

ອອກສຽງ[ແກ້ໄຂ]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນການອອກສຽງ)

ເຄົ້າ[ແກ້ໄຂ]

  • (ກະລຸນາຊ່ອຍຂຽນເຄົ້າ)